Samenwerking loont

Voor Veldvest zijn ouders belangrijk. Het besef dat 50% van de prestaties op rekenen, lezen en taal beslissend worden beïnvloed door de thuissituatie geeft al aan dat de kennis van deze ouders van belang is voor het leren van de kinderen.
Onze aandacht voor ouders laat zich niet simpelweg omschrijven in termen van klant of (educatief) partnerschap. Het gaat om een langlopende relatie waarbij de verantwoordelijkheden en daarmee dus de verwachtingen goed zijn afgestemd. Dat hier het lerende kind de focus vormt, spreekt vanzelf.

 

De school neemt initiatief om de betrokkenheid te stimuleren. Het geven van schriftelijke informatie via de schoolgids, de website, informatiebrieven, leerlingrapporten, en het organiseren van ouderavonden zijn belangrijk, maar zijn voor de betrokkenheid zoals hierboven genoemd niet toereikend. Ouderbetrokkenheid vraagt om meer. Elke Veldvestschool zal duidelijk maken wat het ambitieniveau van de school is in deze en aangeven op welke wijze en op welke momenten deze relatie met ouders wordt bevorderd.